Loading...

O NÁS

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Martin Buraj, s.r.o. so sídlom v Trenčíne je obchodnou spoločnosťou založenou výlučne za účelom poskytovania právnych služieb. Právne služby poskytujeme tak slovenským, ako aj zahraničným klientom, a to na celom území Slovenskej republiky, v individuálnych prípadoch aj v zahraničí.

Cieľom advokátskej kancelárie je predovšetkým nachádzať a uplatňovať včasné a efektívne riešenia právnych problémov našich klientov s prihliadnutím na ich individuálne záujmy a potreby. Pri práci kladieme veľký dôraz na zachovanie maximálne dôverného vzťahu medzi klientom a advokátskou kanceláriou.

Členovia nášho tímu disponujú dlhoročnými odbornými skúsenosťami v oblasti práva, ako aj osobnostnými kvalitami, ktoré sú zárukou najvyšších štandardov poskytovaných právnych služieb. Včasne reflektujeme na pomerne časté legislatívne zmeny v našom právnom poriadku, pričom rovnako dbáme na znalosť najaktuálnejšej judikatúry.

V záujme komplexnosti poskytovaných právnych služieb v rôznych oblastiach práva spolupracujeme okrem našich spolupracujúcich advokátov aj s konkrétnymi notárskymi úradmi, dražobnými spoločnosťami, znalcami, konkurznými správcami, prekladateľmi a tlmočníkmi, audítormi, prípadne s ďalšími subjektmi z iných špecifických oblastí.

Elektronizácia výkonu advokácie je u nás samozrejmosťou v každej oblasti práva. Sme oprávnenou osobou na vykonávanie zaručenej konverzie dokumentov v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente. Taktiež vykonávame činnosť oprávnenej osoby v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podrobnejšiu špecifikáciu poskytovaných právnych služieb tak v sporovej, ako aj v nesporovej agende v rámci rôznych oblastí práva, nájdete v sekcii naše služby.

JUDr. Martin Buraj
advokát a konateľ spoločnosti

 

 

 

NAŠE REFERENCIE

✓ KOMPLEXNÉ PRÁVNE SLUŽBY JEDNEJ Z NAJVÄČŠÍCH AKCIOVÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V ODEVNOM PRIEMYSLE NA SLOVENSKU
✓ KOMPLEXNÉ PRÁVNE SLUŽBY VÝZNAMNÉMU SLOVENSKÉMU VÝSTAVISKU
✓ KOMPLEXNÉ PRÁVNE SLUŽBY PRI SPRÁVE, PRENÁJME A NÁSLEDNOM PREDAJI JEDNÉHO Z NAJVÄČŠÍCH ADMINISTRATÍVNO-OBCHODNÝCH CENTIER TRENČIANSKOM KRAJI
✓ PRÁVNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBCIAM A INÝM VEREJNÝM INŠTITÚCIÁM
✓ PRÁVNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ ORGANIZAČNEJ ZLOŽKE PODNIKU ZAHRANIČNEJ OSOBY PREDSTAVUJÚCEJ JEDNU Z NADNÁRODNÝCH SPOLOČNOSTÍ V OBLASTI STROJÁRENSTVA
✓ KOMPLEXNÉ PRÁVNE SLUŽBY PRI SPRÁVE A PRENÁJME JEDNÉHO Z NAJVÄČŠÍCH PRIEMYSELNÝCH AREÁLOV V TRENČIANSKOM KRAJI
✓ KOMPLEXNÉ PRÁVNE SLUŽBY PRE VÝZNAMNÚ AKCIOVÚ SPOLOČNOSŤ PÔSOBIACU V OBLASTI HOTELIERSTVA A GASTRONÓMIE
✓ ÚSPEŠNÉ OBHAJOBY OBVINENÝCH V MNOHÝCH TRESTNÝCH VECIACH

POTREBUJETE PRÁVNU POMOC ?

KONTAKTUJTE NÁS