Loading...

Za účelom podrobných informácií o cene poskytovaných právnych služieb Vám odporúčame, aby ste nás s Vašim problémom kontaktovali. Až po základnom oboznámení sa s Vašou vecou totiž môžeme objektívne určiť výšku odmeny za poskytované právne služby.

Pre Vašu lepšiu orientáciu uvádzame o odmene advokáta tieto základné informácie:

Spôsob určenia výšky odmeny a náhrad advokáta za poskytovanie právnych služieb klientom upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.  655/2004 Z.z. odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

V rámci zmluvy o poskytovaní právnych služieb môže byť medzi advokátom a klientom dohodnutá odmena viacerými spôsobmi, a to ako:

 • hodinová odmena podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci s určením odmeny za 1 hodinu poskytovanej právnej služby
 • paušálna odmena určená paušálnou sumou za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas alebo za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí
 • podielová odmena určená vo forme podielu na hodnote veci
 • tarifná odmena dohodnutá inak ako základná sadzba tarifnej odmeny alebo
 • kombinovaná odmena určená kombináciou vyššie uvedených spôsobov určenia odmeny;

Spôsob určenia výšky odmeny za poskytované právne služby je stanovená na základe viacerých kritérií, akými sú najmä:

 • oblasť práva, ktorej sa poskytovaná právna služba týka
 • hodnota veci, ktorá je predmetom poskytovanej právnej služby
 • druh poskytovanej právnej služby
 • rozsah poskytovanej právnej služby
 • termín poskytnutia právnej služby
 • predpokladaná náročnosť poskytovanej právnej služby

 POTREBUJETE PRÁVNU POMOC ?

KONTAKTUJTE NÁS