Loading...

Komplexné riešenia právnych problémov našich klientov sú u nás zaručené poskytovaním právnych služieb v rôznych oblastiach práva, z ktorých uvádzame najmä nasledovné:

zakladanie obchodných spoločností a družstiev vrátane vypracovania komplexnej právnej dokumentácie a zastúpenia pred príslušnými okresnými úradmi (prípadne inými orgánmi verejnej správy), ako aj pred registrovými súdmi (pri týchto službách využívame zaručený elektronický podpis „ZEP“, kedy klientom ušetríme až 50% zo súdnych a správnych poplatkov)

zmeny v existujúcich obchodných spoločnostiach a družstvách

prevody obchodných podielov

zlúčenie / splynutie / rozdelenie obchodných spoločností

zrušenie a likvidácia obchodných spoločností

vymáhanie a správa pohľadávok z obchodného styku / náhrady škody

zmluvné právo / vypracovanie obchodnoprávnych zmlúv / posudzovanie a pripomienkovanie návrhov zmlúv / právne poradenstvo pri ukončovaní zmluvných vzťahov

– právne audity zmluvných vzťahov

– zastupovanie klientov v súdnych a rozhodcovských konaniach

– zastupovanie klientov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach

– iné podľa požiadaviek klienta

V oblasti vymáhania a správy pohľadávok poskytujeme klientom komplexné právne služby, a to počnúc od rôznych právnych foriem mimosúdneho vymáhania pohľadávok, cez prípadné súdne uplatnenie všetkých práv plynúcich z pohľadávok, až po nútené vymáhanie pohľadávok v exekučnom konaní v spolupráci s  efektívnymi exekútorskými úradmi. V prípadoch vymáhania pohľadávok zabezpečených záložným právom spolupracujeme s renomovanou dražobnou spoločnosťou. Už pri prevzatí právneho zastúpenia sa snažíme vždy čo najkomplexnejšie posúdiť reálnu vymožiteľnosť konkrétnej pohľadávky a uvedené objektívne zohľadniť v rámci vzájomnej dohody o odmene za poskytované právne služby. V predmetnej oblasti zároveň poskytujeme osobitné právne poradenstvo za účelom prevencie pred vznikom rizikových pohľadávok, kedy klientom navrhneme konkrétne postupy a riešenia za účelom zabezpečenia pohľadávok a zvýšenia prepdokladov ich reálnej vymožiteľnosti.

– zastupovanie klientov v civilných konaniach

– komplexné právne poradenstvo pri nakladaní s nehnuteľnosťami / prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam / záložné práva / vecné bremená / právne zastúpenie v katastrálnom konaní

– vymáhanie pohľadávok vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov / náhrady škody

– právne poradenstvo a zastúpenie vo veciach ochrany spotrebiteľa

– zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

– zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

– ochrana osobnosti vrátane uplatňovania náhrady nemajetkovej ujmy

– zastúpenie v antidiskriminačných sporoch

– zmluvné právo / vypracovanie rôznych typov zmlúv / posudzovanie a pripomienkovanie návrhov zmlúv / právne poradenstvo pri ukončovaní zmluvných vzťahov

– iné podľa požiadaviek klienta

V oblasti pracovného práva poskytujeme právne služby tak zamestnávateľom, ako aj zamestnancom, počnúc všeobecným právnym poradenstvom v tejto oblasti, až po zastupovanie klientov v pracovnoprávnych sporoch.

– vypracovanie pracovných zmlúv a ostatnej dokumentácie súvisiacej so vznikom pracovného pomeru

– vpracovanie interných smerníc zamestnávateľov

– vypracovanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

– vypracovanie dokumentov týkajúcich sa zániku pracovného pomeru (výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, dohoda o skončení pracovného pomeru)

– uplatňovanie nárokov z pracovného pomeru vrátane náhrady škody

– zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch

– iné podľa požiadaviek klienta

Najmä v súčasnej dobe „lákavých ponúk“ bánk a nebankových subjektov sa čoraz častejšie dostávajú fyzické osoby do bezvýchodiskovej finančnej situácie. Vo väčšine takýchto prípadov nemá reálny význam v takejto situácii zotrvávať, ale naopak prostredníctvom inštitútov zákona o konkurze a reštrukturalizácii v súčinnosti s našou advokátskou kanceláriou sa z tejto situácie dostať a následne začať nový život.

– právne poradenstvo (vzhľadom na novú právnu úpravu v oblasti osobných bankrotov zastupuje dlžníkov v týchto konaniach pred súdom Centrum právnej pomoci; nakoľko komunikácia z centrom je pre laika v tejto oblasti zložitá, za týmto účelom poskytujeme právne poradenstvo na báze hodinovej alebo paušálnej odmeny; okrem toho negatívnym dôsledkom novej právnej úpravy sú prieťahy vo vybavovaní tejto agendy centrami právnej pomoci, správna príprava podkladov pre centrum vrátane vyplnenia formulárov tak šetrí našim klientom čas)

– vypracovanie a podávanie veriteľských návrhov na vyhlásenie konkurzu

– prihlasovanie pohľadávok veriteľov do konkurzu a reštrukturalizácie

– uplatňovanie práv veriteľov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach

– zastupovanie veriteľov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach vrátane incidenčných sporov

– zastupovanie klientov v širokom spektre správnych konaní (napr. katastrálne konanie, územné konanie, stavebné konanie, priestupkové konanie, daňové konanie, ako aj iné konania vedené inými orgánmi verejnej správy)

– právna ochrana pred nezákonnými zásahmi orgánov verejnej správy do práv a právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb

– právne zastúpenie vo veciach správneho súdnictva v zmysle Správneho súdneho poriadku

– všeobecné právne poradenstvo v správnych veciach

– iné podľa požiadaviek klienta

Okrem zakladania obchodných spoločností poskytujeme tiež komplexné právne poradenstvo pri zakladaní iných právnických osôb, a to najmä pri zakladaní:

– nadácií

– občianskych združení

– neziskových organizácií

– spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov

– pozemkových spoločenstiev

– a iných právnických osôb

Vypracujeme kompletnú právnu dokumentáciu za účelom založenia tej ktorej právnickej osoby a klienta súčasne zastúpime v registračnom konaní pred príslušným registrovým subjektom.

V trestnom konaní je nesmierne dôležité zvoliť si obhajcu včas, aby už v prvých fázach prípravného konania bola zvolená čo najúčinnejšia taktika obhajoby. Pri prevzatí obhajoby dôkladne preskúmame zákonnosť jednotlivých procesných úkonov orgánov činných v trestnom konaní, objektívne vyhodnotíme dôkaznú situáciu, možnosti obhajoby a zvolíme čo najúčinnejšiu taktiku. Najmä v predmetnej oblasti práva je dôležitá komunikácia klienta s advokátom.

Čoraz viac sa v praxi stretávame s nezákonnými postupmi orgánov činných v trestnom konaní, ktoré neraz v podobných veciach postupujú vo vzťahu k rôznym obvineným diametrálne odlišne. Našou úlohou je, aby sa ku všetkým obvineným bez rozdielu dostali rovnaké práva.

V oblasti trestného práva poskytujeme nasledovné právne služby:

obhajoba obvinených v trestnom konaní vrátane následného uplatňovania nároku na náhradu škody a náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej nezákonným trestným stíhaním

zastupovanie poškodených v trestnom konaní vrátane vypracovania trestných oznámení a uplatňovania nároku na náhradu škody v trestnom konaní

V oblasti práva nehnuteľností poskytujeme našim klientom komplexné právne poradenstvo, a to najmä:

právne poradenstvo v súvislosti s nadobúdaním nehnuteľností vrátane vypracovania príslušných zmlúv a ostatnej súvisiacej dokumentácie (ide najmä o kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o zriadení záložných práv, zmluvy o zriadení práv zodpovedajúcich vecným bremenám a pod., vrátane vypracovania príslušných podaní do katastra nehnuteľností a právneho zastúpenia v katastrálnom konaní)

– posudzovanie a pripomienkovanie najrôznejších typov zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností

– právne poradenstvo v súvislosti s nájom a správou nehnuteľností

– komplexné právne poradenstvo a právne zastúpenie vo veciach podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov k nehnuteľnostiam

– právne zastúpenie v súdnych sporoch o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

– právne poradenstvo a zastúpenie pri dražbách nehnuteľností

– iné podľa požiadaviek klienta

– právne zastúpenie v rodinnoprávnych veciach

– rozvody a následné vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

– úprava rodičovských práv a povinností / úprava styku s maloletým dieťaťom

– zvýšenie / zníženie výživného

– iné podľa požiadaviek klienta

– zastupovanie klientov v sporoch na ochranu osobnosti

– uplatňovanie nárokov spojených s neoprávnenými zásahmi do osobnostných práv vrátane náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch

– uplatňovanie prostriedkov na ochranu osobnosti v zmysle tlačového zákona a zákona o vysielaní a retransmisii

– vypracovanie trestných oznámení a zastúpenie poškodeného v trestnom konaní

– iné podľa požiadaviek klienta

– autorské práva, práva príbuzné autorským právam, práva súvisiace s autorským právom

– práva priemyselného vlastníctva (patenty, dizajny, ochranné známky a iné) a práva obdobné priemyselným právam

– ochrana autorských a priemyselných práv

– registrácie

– licenčné zmluvy

– iné podľa požiadaviek klienta

– vypracovanie ústavných sťažností fyzických a právnických osôb

– právne zastúpenie v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky

– komplexné právne poradenstvo pri aplikácii zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

– zastupovanie a právna pomoc športovcom, ako aj športovým organizáciám pri uplatňovaní ich práv, najmä pri vymáhaní pohľadávok

– právne poradenstvo pri uzatváraní, ako aj ukončovaní zmlúv medzi športovcami a športovými klubmi

– právne zastúpenie športovcov v disciplinárnych konaniach

– iné podľa požiadaviek klienta

POTREBUJETE PRÁVNU POMOC ?

KONTAKTUJTE NÁS